ZAZZ Energy offentliggör kvartalsrapport för perioden januari-mars 2022

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) intäkter för första kvartalet 2022 blev 2,4 (0,0) MSEK. Intäkterna kommer från bolagets grekiska verksamhet ZAZZ Energy S.A..

ZAZZ Energy har under första kvartalet kommit igång med sin verksamhet i Grekland och börjat fakturera slutkunden HEDNO. Biooljeanläggningen kopplades upp mot det grekiska stamnätet den 27 januari och har sedan dess levererat miljövänlig el till det grekiska folket.

Bolaget har under februari månad introducerats på börsen, Nasdaq First North GM och har även investerat i en biomassaanläggning som beräknas vara i drift under slutet av tredje kvartalet.

Kvartalet i korthet : januari-mars 2022

  • Bolagets omsättning i Grekland uppgick till 2,4 miljoner kronor
  • Sammanläggning av bolagets aktier med förhållande 5:1
  • Bolaget tillförs 10 mkr i en riktad emission
  • Bolaget tillförs 8 mkr i förtida optionslösen av teckningsoption 1 och teckningsoption 2
  • Bolaget investerar i en biomassaanläggning med 20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner kronor under sin 20-åriga löptid
  • Bolaget noteras på Nasdaq First North GM 7 februari
  • Styrelsen och större aktieägare kommer överens om lock up i 12 månader vilket representerar 22% av bolagets aktier

Kvartalet i siffror : januari-mars 2022

Omsättning

Bolaget hade en omsättning i det grekiska bolaget Zazz Energy S.A. om 2,4 MSEK. Inga intäkter i Zazz Energy of Sweden AB för denna period. Per 2022-06-30 kommer Zazz Energy S.A. att konsolideras i Zazz Energy of Sweden AB.

Rörelsekostnader
Bolaget hade -5,5 MSEK i rörelsekostnader per 2022-03-31 bestående främst av råvaror och förnödenheter (bioolja) -2,3 MSEK samt övriga externa kostnader om -2,4 MSEK. De övriga externa kostnaderna består främst av konsultarvoden.
Totala rörelsekostnaderna har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Detta delvis på grund av tillkomna kostnader för råvaror och förnödenheter bestående av biobränsle för kommande projektstart samt uppstartskostnader för bolaget i Grekland.

Resultat
Resultat efter skatt per 2022-03-31 uppgick till -6,3 MSEK. Inga avskrivningar har gjorts som påverkat resultatet.

Tillgångar
Bolagets tillgångar uppgick till 38,7 MSEK. Utöver kassa om 1,6 MSEK består tillgångarna främst av tillstånd och licenser från NAIS S.A..

Eget kapital
Bolagets egna kapital uppgick till 23,7 MSEK per 2022-03-31 jämfört med 2,8 MSEK per 2021-03-31. Ökningen i eget kapital förklaras främst av skillnaden i överkursfond.

Skulder
Bolagets skulder uppgick till 15 MSEK per 2022-03-31 bestående uteslutande av kortfristiga skulder. Föregående år var motsvarande skulder på 0,7 MSEK.