Zazz Energy of Sweden AB (publ) beslutar om företrädesemission om cirka 43,2 MSEK

Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 102 848 381 units, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma att hållas den 2 april 2024 (”Extra Bolagsstämman”). Varje unit består av 35 aktier. Företrädesemissionen motsvarar således 3 599 693 335 B-aktier. Varje unit tecknas till en teckningskurs om 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,012 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 21,65 MSEK, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen. Likviden från Företrädesemissionen ska finansiera arrende och nödvändiga komponenter för ett energilagringsprojekt, uppstart av solenergiprojekt samt stärka Bolagets balansräkning. Företrädesemissionen förutsätter en minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen som också föreslås beslutas om vid den Extra Bolagsstämman. Styrelsen avser också föreslå att Extra Bolagsstämma beslutar om en ändring av Bolagets verksamhetsföremål. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Företrädesemissionen
·         Styrelsen i Zazz Energy har beslutat, villkorat av efterföljande godkännande från en Extra Bolagsstämma, om en nyemission av högst 102 848 381 units, motsvarande 3 599 693 335 B-aktier, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 12 april 2024.
·         För att underlätta hanteringen gentemot Euroclear sker teckning i form av units. En unit består av 35 B-aktier.
·         Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid Extra Bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att Extra Bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapitalet samt att Extra Bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet. Bolaget föreslår även att Extra Bolagsstämman beslutar att ändra verksamhetsföremålet i syfte att tydligare omfatta verksamheten i det nya verksamhetsområdet för solenergi som offentliggjordes genom separat pressmeddelande.
·         Förutsatt att den Extra Bolagsstämman godkänner styrelsens beslut och i övrigt röstar för styrelsens förslag erhåller aktieägare som på avstämningsdagen den 12 april 2024 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
·         Teckningskursen har fastställts till 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,012 SEK per aktie.
·         Teckning av units ska ske under en period om 14 dagar. Första dagen för teckningsperioden ska infalla en handelsdag efter dagen Finansinspektionen godkänt det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen (dock tidigast 16 april 2024 och senast den 8 augusti 2024, för att möjliggöra anmälan om registrering av Företrädesemissionen inom sex månader från dagen för emissionsbeslutet). Sista dagen för teckningsperioden ska dock infalla på en handelsdag. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
·         Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan första dagen i teckningsperioden och under de sju (7) efterföljande handelsdagarna.
·         Bolaget har erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 21,65 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen.
·         Som ett led i den föreslagna Företrädesemissionen kommer styrelsen föreslå att Extra Bolagsstämma beslutar om att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Genom minskningen föreslås Bolagets aktiekapital minskas för att aktiernas kvotvärde ska uppgå till 0,0078 SEK genom en minskning med 13 972 923,01371 SEK för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av egna aktier, till 4 011 086,8902.
 ·         Givet att Extra Bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen kan Företrädesemissionen öka aktiekapitalet med högst cirka 28 077 608,01 SEK, till kvotvärde 0,0078 SEK, från cirka 17 984 009,90 SEK till högst cirka 32 088 694,90 SEK och antalet aktier med högst 3 599 693 335 aktier från 514 241 909 aktier till högst 4 113 935 244 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 87,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
·         Fullständiga emissionsvillkor för Företrädesemissionen kommer framgå av styrelsens förslag till extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Zazz Energy är en nyetablerad producent av förnybar energi. Bolagets vision är att vara med och förverkliga den europeiska övergången till 100 procent fossilfri energi genom att leverera pålitlig och prisvärd förnybar energi för en hållbar framtid.  
 
Bolaget har sedan tidigare genomfört större investeringar inom förnyelsebar energi genom kraftvärmeverk som drivs med bioolja i Grekland. Samtidigt ser Bolaget att en diversifiering av verksamheten är ett viktigt steg för att uppnå Bolagets långsiktiga mål – att kunna växa affären med lönsamhet inom både geografi och teknologi.

Bolaget anser sig gynnas i alla marknader om ytterligare ett affärssegment utvecklas med lokal anknytning i Sverige. Som en del av Zazz Energys strategi att expandera verksamheten teknologiskt så väl som geografiskt har Bolaget funnit lönsamma affärsprojekt inom solenergi samt energilagring och frekvensbalansering tillsammans med nya samarbetspartners med lång erfarenhet av solenergi och batterilagring. Efterfrågan på förnybar energi växer och Bolaget ser möjligheter inom solenergi och lastbalansering tack vare snabba återbetalningstider på projekten och en kortare time-to-market – påbörjade projekt i vår kan vara kassaflödesgenererande redan till hösten. Dels genom längre avtal om försäljning av el, dels genom kortare avtal om lastbalansering innebärandes att Bolaget stabiliserar elnätet vid behov då efterfrågan av el överstiger produktionen och vice versa. Bolagets affärsmodell inom segmentet är beprövad genom ekosystemet av samarbetspartners som redan genomfört liknande projekt i Sverige. Med tillgång till flera identifierade projekt genom dessa partners bedömer Zazz Energy att det nya affärsområdet får en snabb start, och kommer diversifiera Bolagets intäkter, kassaflöden och risk över både geografi och teknik samt säkerställa en mer förutsägbar verksamhet.  

För att kunna ta vara på denna affärsmöjlighet och kapitalisera Bolaget för investeringar inom sektorn, i en tid där solenergimarknaden bedöms vara som mest lönsam under kommande år, avser Bolaget att genomföra förestående Företrädesemission. Bolaget har möjlighet till en större projektportfölj och avser initialt påbörja tre olika projekt inom energilagring och solenergi. Investeringsbehovet för dessa tre projekten är cirka 36 MSEK och likviden avses användas för att utveckla två solenergiparker samt ett projekt inom lastbalansering under kommande månader. Ytterligare likvid innebär att Bolaget kan initiera ytterligare projekt och Bolaget ser även möjlighet att delfinansiera projekten genom banklån.  
 
Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas till:
 

1.    Finansiera arrende och nödvändiga komponenter för ett projekt inom lastbalansering 35 %
2.    Finansiera uppbyggnad av två solenergiparker 55 %
3.    Stärka Bolagets balansräkning 5 %
4.    Buffert för att kunna initiera ytterligare projekt inom solenergisegmentet 5 %

Garantiåtaganden
De garantiåtaganden som har lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 21,65 MSEK, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är ej säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För garantiåtagandena utgår en kontant ersättning om 16 procent av det garanterade beloppet.
Fullständig information om de parter som ingått garantiåtaganden lämnas i det EU-tillväxtprospekt Bolaget kommer offentliggöra inför inledandet av teckningsperioden.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

2 april 2024 Extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen
9 april 2024 Preliminär dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
10 april 2024 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
11 april 2024 Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter
12 april 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
16 april – 30 april 2024 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
16 april 2024 Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
25 april 2024 Sista dag för handel i teckningsrätter
3 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma
Styrelsen kommer kalla till extra bolagsstämma att hållas den 2 april 2024 för beslut om att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen, besluta om minskningen av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen. Kallelse till Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Zazz Energy. Ett EU-tillväxtprospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida. Ett eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med ett beslut att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i EU-tillväxtprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela EU-tillväxtprospektet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong, Sydafrika, Belarus eller Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zazz Energys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zazz Energy har gjort efter bästa förmåga men som Zazz Energy inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zazz Energy. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.