ZAZZ Energy fördjupar samarbetet med NAIS genom en riktad kvittningsemission om 7 000 000 SEK

Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 24 november 2021, om en riktad kvittningsemission till NAIS ENERGY S.A. (”NAIS”) om 2 000 000 B-aktier (”Nyemissionen”). Emissionbeloppet utgör en finansiering av ett fördjupat samarbete med NAIS i samband med investeringen i biomassaanläggningen som tidigare meddelats i pressmeddelandet från den 20 januari 2022. Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 3,50 SEK, vilket utgör en premie om ca 2,34 procent i förhållande till stängningskursen i Bolagets aktie idag den 17 maj 2022 och ca 1,54 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under de senaste tio handelsdagarna.

”ZAZZ Energy accellererar härmed sitt samarbete med NAIS genom investeringen i Bolagets biomassaanläggning i Grekland. Syftet är ett skapa en mer automatiserad process med lägre driftskostnader och ökad kapacitet” säger Christian Casselborg, Bolagets VD

Om Nyemissionen

Genom Nyemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om 7 000 000 SEK. Emissionslikviden har betalats av NAIS genom kvittning av fordran mot Bolaget. Skulden är hänförlig till NAIS arbete med den biomassanläggning som Bolaget ingått tomtavtal för i enlighet med pressmeddelande från den 20 januari 2022.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till 3,50 SEK per aktie, vilket utgör en premie om ca 2,34 procent i förhållande till stängningskursen i Bolagets aktie idag den 17 maj 2022 och ca 1,54 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under de senaste tio handelsdagarna. Då teckningskursen fastställts baserat på förhandling på armslängds avstånd bedöms den återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Motivet för Nyemissionen och skälet till avvikelsen för aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets balansräkning genom att betala för tjänster genom nyemitterade aktier i Bolaget. NAIS utgör även en strategisk ägare och samarbetspartner som bedöms bidra till möjligheterna för Bolaget att långsiktigt genomföra sina tillväxtplaner. Styrelsen ser därför positivt på att NAIS väljer att öka sin ägarandel i Bolaget och bedömer att Nyemissionen är i Bolagets, och därmed aktieägarnas, intresse. Nämnda skäl och att teckningskursen i Nyemissionen överstiger marknadskursen bedöms med tillräcklig styrka motivera avvikelsen från huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med befintliga aktieägares företrädesrätt.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets totala antal aktier att öka med 2 000 000 B-aktier från 26 127 276 B-aktier till 28 127 276 B-aktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka med ca 69 943,77 SEK från ca 913 720,15 SEK till ca 983 663,92 SEK. Bolaget har enbart B-aktier utestående.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i Nyemissionen uppgår till ca 7,11 procent.