Rättelse: ZAZZ Energy offentliggör kvartalsrapport för perioden april – juni 2022

Kvartal 2 blev det första hela kvartalet med den första biooljekraftanläggningen i drift och resultatet blev enligt plan. Bolagets omsättning i Grekland uppgick till 4,0 (0) mnkr. I och med att Zazz Energy har ett 20 årigt avtalspris förväntas denna anläggning att generera en elkraftförsäljning på 300 miljoner kr under avtalsperioden.

         
Kkr 2022 apr- jun Ack 2022 2021 apr-jun Ack 2021
Nettoomsättning 4 030 6 430 0 0
Rörelseresultat -4 444 -10 191 -263 -905
Periodens resultat -6 407 -12 898 -263 -905
Resultat per aktie (SEK) -0,203 -0,408 -0,004 -0,012
Antal aktier vid periodens utgång 31 608 276 31 608 276 73 441 383 73 441 383
Soliditet (%) 66,70% 66,70% 91,10% 91,10%
 
 

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget har en ny VD sedan 27 juni – Ari Kemppainen

Bolagets omsättning i Grekland uppgick till 4,0 (0) mnkr

Bolaget tillförs 8,4 mnkr genom optionsinlösen av teckningsoption 2

Bolaget höll Årsstämma och en ny styrelse valdes

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget tillförs 15,5 mnkr i en brygglånefacilitet

Bolaget tillförs 8,2 mnkr i en riktad emission

Bolaget har en ny CFO sedan 8 augusti – Sverker Carnemark

Länk till Delårsrapport 2 2022