Kommuniké från årsstämma i ZAZZ Energy den 17 juli 2023

Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 17 juli 2023 kl. 10.00. Samtliga stämmobeslut fattades enhälligt i enlighet med offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelsens nuvarande och tidigare ledamöter samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 250 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 350 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ledamöter och att omvälja Jan Bardell, Jan Törner, Lotta Ek som ordinarie styrelseledamöter samt att välja in Christian von Uthmann som ny ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande valdes Jan Törner (nyval).

Vidare beslutade stämman att omvälja den auktoriserade revisorn Ben Heidari som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Beslut om instruktion till valberedning

Stämman beslutade att anta den i kallelsen föreslagna instruktionen för valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som är tillåten enligt vid var tid gällande bolagsordning.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information kontakta:

Christian von Uthmann, VD, Zazz Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 610 75 97

Jan Törner, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 537 98 40

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs direkt till kund av Bolaget.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se