KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2024,
  • dels senast kl. 16.00 den 25 mars 2024 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i extra bolagsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) Box 5209 102 45 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”Anmälan EGM”) eller per e-post till info@zazzenergy.com (vänligen ange ”Anmälan EGM” i rubrikraden). Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 25 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (https://www.zazzenergy.com/).
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.               Öppnande av stämman
2.               Val av ordförande vid stämman
3.               Upprättande och godkännande av röstlängd
4.               Val av en eller två justeringspersoner
5.               Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6.               Godkännande av dagordning
7.               Beslut om ändring av Bolagets verksamhetsföremål genom ändring av bolagsordningen
8.               Beslut om minskning av aktiekapitalet
9.               Beslut om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen
10.             Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 8 februari 2024 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
11.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
12.             Stämmans avslutande